Δημοσίευση: Interpreting social issues: Museum theatre’s potential for critical engagement

Στο άρθρο παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο “Μουσεία και Εκπαίδευση: μέθοδοι προσέγγισης και ερμηνείας μουσειακών αντικειμένων». Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν την ερμηνεία μουσειακών αντικειμένων και μνημείων για διαφορετικές ομάδες κοινού. Επιστημονική υπέυθυνη… Continue reading